คุณลักษณะทางขีดความสามารถของนักรบพิเศษ ๕ ประการ

๑. เป็นนักรบที่ดี

๒. เป็นนักปฏิบัติการข่าวที่ดี

๓. เป็นฝ่ายอำนวยการที่ดี

๔. เป็นครูที่ดี

๕. เป็นนักจัดตั้งที่ดี