ทำหน้าที่ตาม อจย.-อฉก.ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ BACK TO THE BASIC

รู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่, การดำเนินการอย่างมีทิศทางและแบบแผน, การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ, การมองไปข้างหน้า  เข้าใจปัจจุบัน  รู้อดีต, ความต่อเนื่อง ความยั่งยืน