ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

1.อำนวยการและดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาวิชาการสงครามพิเศษ การรบแบบจู่โจม การโดดร่มการส่งกำลังทางอากาศ การยุทธส่งทางอากาศของหน่วยทหารขนาดเล็ก และการลาดตระเวนระยะไกลให้แก่กำลังพลในกองทัพบกและเหล่าทัพอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.เสนอแนะและให้คำแนะนำทางวิทยาการเกี่ยวกับการสงครามพิเศษการส่งกำลังทางอากาศและการยุทธส่งทางอากาศ
3.ศึกษา วิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยมและทำตำราในทางวิชาการเกี่ยวข้อง ตลอดจนรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการสงครามพิเศษการส่งกำลังทางอากาศ การยุทธส่งทางอากาศและการรบแบบจู่โจม
4.ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กองทัพบกแบ่งมอบให้ผลิตและควบคุมกำลังพลที่เป็นนักโดดร่มของกองทัพบก