วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์สงครามพิเศษที่สง่างามและมืออาชีพ (Smart&Professional SpecialWarfareCenter)ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่ทันสมัย เป็นแหล่งผลิตและหล่อหลอมนักรบพิเศษของกองทัพไทยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่รักใคร่เชื่อถือ ศรัทธาของพี่น้องประชาชนไทยและนานาประเทศ

 

ภารกิจ

  1. วางแผน อำนวยการ กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ การส่งกำลังทางอากาศ และการยุทธ์ส่งทางอากาศ
  2. ดำเนินการวิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยม และทำตำราในสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
  3. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มี ผบ.ศสพ. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ