Special Force Museum
ประวัติ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบกได้จัดตั้งกองพันทหารพลร่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่ บ.ป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ พ.ศ.2497 และได้มีวิวํฒนาการมาเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในปัจจุบันทั้งนี้หน่วยรบพิเศษเป็นหน่วยทหารที่มีความสำคัญยิ่งหน่วยหนึ่งของกองทัพบกไทย มาทุกยุคทุกสมัย
ในปี พ.ศ.2537 พล.อ.วิมล มลวานิช ผบ.ทบ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทหารรบพิเศษ จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษขึ้น ตั้งอยู่ที่ ค่ายวชิราลงกรณ์ ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 28 ล้านบาท แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2538 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ทางทหาร และวีรกรรมของทหารรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชของชาติ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติทหารรบพิเศษให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างของความเสียสละต่อไป
ภายในพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ประกอบด้วย ห้องจัดแสดง ดังนี้
ห้องโถง
เป็นห้องจัดแสดงภประวัติความเป็นมาและภารกิจต่างๆของหน่วยรบพิเศษตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันด้วย ภาพประติมากรรมฝาผนังดินเผาด่านเกวียนนูนต่ำ สิ่งสำคัญ ประกอบด้วยประติมากรรมช้างสามเศียร"เทพเจ้าสเอราวัณ" ภายในเศียรช้างบรรจุวัตถุมงคลรุ่นอนุรักษ์ชาติและบรรจุดินจาก 24 สมรภูมิการรบของไทย และประดิษฐานพระบรมรูป 9 มหาราชของชาติไทย
ห้องแสดงที่ 1 (ห้องแสดงทั่วไป)
เป็นห้องจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการวิวัฒนาการของหน่วยรบพิเศษตลอดจน เครื่องหมายประกอบเครื่องแต่งกายของนักรบพิเศษทั้งของไทยและต่างประเทศ

ห้องแสดงที่ 2

เป็นห้องจัดแสดงเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึก-ศึกษา ของหน่วยรบพิเศษ และการปฏิบัติการพิเศษในรูปแบบต่างๆ ของ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ

ห้องแสดงที่ 3

เป็นห้องจัดแสดงประวัติการรบในยุทธการต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติการรบพิเศษของไทย และเป็นการจำลองภาพเหตุการณ์ที่ ทหารรบพิเศษได้ร่วมในการสู้รบในยุทธการต่างๆ เพื่อให้ทหารและอนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและเป็นข้อเตือนใจ

ห้องแสดงที่ 4

เป็นห้องจัดแสดงกิจกรรมที่สำคัญของพระราชวงศ์จักรีกับหน่วยรบพิเศษ ตลอดจนการรวบรวมกิจกรรมสำคัญที่หน่วยรบพิเศษ ได้มีส่วนร่วมดำเนินการมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ห้องปฏิบัติการใต้น้ำ

เป็นห้องจัดแสดงจำลองภาพเหตุการณ์ให้เห็นถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษใต้น้ำของกองทัพไทย ด้วยการซุ่มโจมตีด้วยวิธีการวางตัวใต้ผิวน้ำ ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องได้รับการฝึกเป็นพิเศษ มีขีดความสามารถสูง มีความเข้มแข็ง อดทนทั้งร่างกายและจิตใจ และมีความเสียสละเป็นอย่างสูง ซึ่งหน่วยรบพิเศษ จะต้องริเริ่มพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพิเศษในลักษณะต่างๆ ให้กับกำลังพลอย่างต่อเนื่อง

ห้องปฏิบัติการใต้ดิน

เป็นห้องจัดแสดงจำลองภาพเหตุการณ์และแผนการทำลายล้างในรูปแบบการปฏิบัติการใต้ดิน เพื่อให้กำลังพลได้ตระหนักถึงอันตรายที่ซ่อนเร้น แฝงตัวในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากความริเริ่มของฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเรา

ห้องปฏิบัติการรบในป่า

เป็นห้องจัดแสดงจำลองภาพเหตุการณ์การรบจริงที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ เช่น กับระเบิด,ระเบิดแสวงเครื่อง,หลุมขวาก และความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในป่า เพื่อเป็นข้อเตือนใจให้กำลังพลได้ระลึกถึง ความเสียสละความกล้าหาญของทหารรบพิเศษ ที่ได้รับชัยชนะและต้องประสบกับการสูญเสีย

 

การเข้าชม

 • วันราชการ เวลา 0900 -1600
 • ปิดวันหยุดราชการ (ยกเว้นการเยี่ยมชมเป็นคณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
 • อัตราค่าเข้าชม
  • ผู้ใหญ่ ท่านละ 30 บาท
  • เด็ก ท่านละ 10 บาท
  • ชาวต่างประเทศ ท่านละ 50 บาท

การติดต่อในเวลาราชการ

 • สำนักงานพิพธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ 036 - 612395
 • กองกิจการพลเรือน นสศ. 036-412192(FAX) , 37635
 • กองกิจการพลเรือน ศสพ. 039-422774(FAX) , 36885
PREVIOUS
INDEX